สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอพาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

 

1. พระศุภการ กำจร ดำรงตำแหน่ง .. 2458 - 2464
2. หลวงปรีชา นรัฐกิจ ,, .. 2464 - 2470
3. นายชื่น   ไชยศิริ ,, .. 2470 - 2473
4. ขุนวรคุตต์ คณารักษ์ ,, .. 2473 - 2473
5. หลวงนิคม เปาวเขตต์ ,, .. 2474 - 2479
6. นายปาน  พรหมพยัตย์ ,, .. 2479 - 2479
7. นายสุจิตต์  สมบัติศิริ ,, .. 2479 - 2482
8. ขุนนาค วรรณไวยโรจน์ ,, .. 2482 - 2483
9. ขุนพิพิธ สุขอำนวย ,, .. 2483 - 2489
10. นายถนอม  โฆษโยธิน ,, .. 2489 – 2490
11. นายกมล  สุทธนะ ,, .. 2490 - 2495
12. นายจรูญ  ธนะสังข์ ,, พ.ศ. 2495 - 2504

13. นายสุชาติ  ส.วงค์พันธ์

,, .. 2504 - 2508
14. นายรอด  พวงจันทร์  ,, .. 2508 - 2511
15. นายพุธ  ศิริพงษ์ ,, .. 2511 - 2514
16. นายสมเกียรติ  เกียรติสมฤทธิ์ ,, .. 2514 - 2519
17. ว่าที่ ร..สุพงศ์  มนัสไพบูลย์ ,, .. 2519 - 2523
18. นายพิศิษฐ์   ผโลศิลป์ ,, .. 2523 - 2525
19. นายชาญณรงค์  ยงพาณิชย์ ,, .. 2525 - 2528
20. นายสำเริง  ปุณโยปกรณ์ ,, .. 2528 - 2529
21. นายเรียบ  นราดิศร ,, .. 2529 - 2530
22. นายจรัส  ฤทธิ์อุดม ,, .. 2530 - 2532
23. นายโกเมศ  แดงทองดี ,, .. 2532 - 2534
24. นายบรรจง  สุทธิคมน์ ,, .. 2534 - 2539
25. นายศักดา  คิดหาทอง ,, .. 2539 - 2541
26. นายสัญญา  สันทัด ,, .. 2541 – 2546
27. นายวิชิต     บุญกังวาน ,, .. 2546 -  2547
28. นายสุชาติ  สุวรรณกาศ ,, .. 2547  - 2548
29. นายมนัส  โสกันธิกา ,, พ.ศ. 2548 2549
30. นายวิชิต    บุญกังวาน ,, พ.ศ. 2549 2550
31. นายประพันธ์  ภู่งาม ,, พ.ศ. 2550 2551
32. นายชวลิต  เมฆจำเริญ ,, พ.ศ. 2551 2553
33. นายชัยณรงค์  บุญวิวัฒนาการ ,,

พ.ศ. 2553 2554

34. นายสัมฤทธิ์   สวามิภักดิ์  ,, พ.ศ. 2554 2559
35. นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ ,, พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอพาน เป็นอำเภอหนึ่งใน 18 อำเภอ เป็นอำเภอที่อยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดเชียงราย ห่างจากที่ตั้งจังหวัดเชียงรายประมาณ 43 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1,023 กิโลเมตร  หรือประมาณ 639,375 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.76 ของจังหวัดเชียงราย

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ

อำเภอแม่ลาว , อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้ ติดต่อกับ

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

 

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นราบลุ่ม และเป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขา มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแนวยาวทั้งสองทาง คือ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เทือกเขาเหล่านี้มีความสูงระหว่าง 350 – 600 เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  มีที่ราบสำหรับทำการเพาะปลูกได้ดี  มีลำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ส้าน ลำน้ำแม่ลาว ลำน้อร่องธาร ลำน้ำแม่เย็น ลำน้ำแม่คาวโตน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีระบบคลองส่งน้ำชลประทาน ของระบบชลประทานแม่ลาว  และยังมีแหล่งเก็บกับน้ำที่สำคัญ ได้แก่ หนองฮ่าง หนองเวียงห้าว หนองบวกปลาค้าว หนองควายหลวง ฯลฯ

 

ลักษณะภูมิอากาศ

มีอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 – 27 องศาเซลเซียส  มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,853 มิลลิเมตร ฝนตกชุกในฤดูฝน ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นมาให้ บางครั้งอากาศหนาวเย็นมาก อุณหภูมิต่ำถึง 6 องศาเซลเซียส   ฤดูร้อน มีอากาศร้อน บางครั้งอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส

 

การปกครองท้องที่  แบ่งออกเป็น 15 ตำบล 234 หมู่บ้าน  

1.ต.สันมะเค็ด

2.ต.แม่อ้อ   

3.ต.ธารทอง

4.ต.สันติสุข

5.ต.ดอยงาม

6.ต.หัวง้ม

7.ต.เจริญเมือง

8.ต.ป่าหุ่ง

9.ต.ม่วงคำ

10.ต.ทรายขาว

11.ต.สันกลาง

12.ต.แม่เย็น

13.ต.เมืองพาน

14.ต.ทานตะวัน

15.ต.เวียงห้าว

 

หน่วยบริหารการปกครองท้องถิ่น  2 เทศบาลตำบล และ 14 องค์การบริหารส่วนตำบล  

เทศบาลตำบลเมืองพาน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเมืองพาน

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันมะเค็ดทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่อ้อทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธารทองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันติสุขทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอยงามทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวง้มทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจริญเมืองทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าหุ่งทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลม่วงคำทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรายขาวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันกลางทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่เย็นทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองพาน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทานตะวันทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเวียงห้าวทั้งตำบล

 

ประชากร ณ 30 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 122,980 คน เป็นชาย 59,975 คน หญิง  63,005 คน จำนวนบ้าน 49,447 หลัง  ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร ดังนี้

-  พื้นที่ผลิตข้าว 199,022 ไร่   ผลิตข้าวเหนียว 172,897 ไร่ ผลผลิต 105,467 ตัน เฉลี่ย 610 กก./ไร่ ผลิตข้าวเจ้า  26,157 ไร่ ผลผลิต 13,208 ตัน เฉลี่ย 504 กก./ไร่ โดยเฉพาะผลผลิตข้าวเจ้า ซึ่งอำเภอพานเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด  เป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัลประกวดข้าวหอมมะลิ คือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดเชียงราย และได้รับรางวัล การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย เป็นประจำทุกปี

- พื้นที่ผลิตข้าวโพด 3,090  ไร่ ผลผลิต 2,348 ตัน เฉลี่ย 760 กก./ไร่

- พื้นที่ผลิตลำไย 28,787 ไร่ ผลผลิต 7,370 ตัน เฉลี่ย 400 กก./ไร่ และผลิตลำไยอบแห้ง 1,547 ตัน/ปี

- พื้นที่ผลิตส้มเขียวหวาน 500 ไร่ ผลผลิต 600 ตัน เฉลี่ย 3,000 กก./ไร่

- พื้นที่ผลิตลิ้นจี่ 2,657 ไร่ ผลผลิต 2,126 ตัน เฉลี่ย 800 กก./ไร่

 • พื้นที่ปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ  311 ไร่ ผลผลิตที่ได้ เช่น ฟักทอง แตงกวา  กะหล่ำเขียว ผักกาดเขียวปลี ถั่วฝักยาว คะน้า มะเขือเปราะ พริก แตงโม ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน หอมแบ่ง
 • ถั่วลันเตา  ฯลฯ

สภาพครัวเรือน

- ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย  73,858 บาท/คน/ปี (ข้อมูลปี 2559)

- มีรายจ่าย 44,140 บาท/คน/ปี

- มีหนี้ 9,353  บาท/คน/ปี

- มีเงินออม  29,718 บาท/คน/ปี

(สัดส่วนเงินออมมากกว่าหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 317.74 ของหนี้)

รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตร  รองลงมาเป็นรายได้จากภาคเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนและรายได้จากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ

 

การปศุสัตว์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รวม 9,533 ราย แยกเป็นการเลี้ยงสัตว์แต่ละประเภท ดังนี้

- โคนม  ประมาณ 464 ตัว     

- โคเนื้อ 2,738 ตัว

- ไก่ 347,976 ตัว  แยกเป็นไก่พื้นเมือง  298,418 ตัว- ไก่เนื้อ 24,292  ตัว ไก่ไข่ 25,264 ตัว

- เป็ด  11,601 ตัว แยกเป็นเป็ดเทศ 2,823 ตัว เป็ดไข่ 8,652 ตัว  เป็ดเนื้อ 126 ตัว

- กระบือ  ประมาณ 741  ตัว

- สุกร    ประมาณ 12,893 ตัว

- แพะ  152 ตัว

 - แกะ  3 ตัว 

 

การประมง มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล ได้รวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มชมรมสหกรณ์เพื่อดำเนินการกิจการของกลุ่ม ตั้งแต่การผลิตลูกปลา การจัดฟาร์ม การตลาด ตลอดจนแปรรูปออกจำหน่ายทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่ ชมรมปลาทอง, ชมรมปลาสดห้าดาว, สหการประมง, สหกรณ์ประมงพาน จำกัด ,  กลุ่มผู้เลี้ยงปลา 2000, กลุ่มปลานิลพัฒนา, กลุ่มปลาเมืองพาน, กลุ่มปลานิลเชียงราย, กลุ่ม ส.ล้านนาฟาร์ม , กลุ่มเกษตรศรี, กลุ่มปลานิล มีผลผลิตปลานิลเฉลี่ย 26.75 ตัน/วัน

 

การอุตสาหกรรม

มีโรงงานที่จดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งสิ้น 67 โรงงาน ดังนี้

- โรงสีข้าว 28 แห่ง

- โรงงานทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตหรือคอนกรีตผสมเสร็จ     5 แห่ง

- โรงงานผลิตอิฐเผา   2 แห่ง

- โรงงานอบแห้งพืช เมล็ดพืช ผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตร   6 แห่ง

- โรงงานดูดทราย ร่อน คัดทราย 3 แห่ง

- โรงงานแปรรูปนมพร้อมดื่ม 1 แห่ง

- โรงงานผลิตไม้แปรรูป 5 แห่ง

- โรงงานผลิตน้ำแข็ง 2 แห่ง

- โรงงานผลิตอาหาร 2 แห่ง

- โรงงานกลึงโลหะ 3 แห่ง

- โรงงานผลิตวัสดุพลาสติกหรือเกี่ยวพลาสติก 4 แห่ง

- โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 1 แห่ง

- โรงงานผลิตยารักษาโรคแผนโบราณ 1 แห่ง

- โรงงานบรรจุก๊าชหุงต้ม 1 แห่ง

- โรงงานซ่อมรถยนต์ 1 แห่ง

- โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1 แห่ง

- โรงงานทำดอกไม้จากกระดาษสา 1 แห่ง

 

การจัดเก็บภาษี

จัดเก็บภาษีในปี 2559  ได้จำนวน 57.431  ล้านบาท แยกได้  ดังนี้

- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 18.966  ล้านบาท

- ภาษีเงินได้นิติบุคคล            7.871 ล้านบาท

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 29.275  ล้านบาท

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ  0.330  ล้านบาท

- อากรแสตมป์  0.816  ล้านบาท

 - อื่น ๆ     0.172  ล้านบาท

 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   

- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 นอกจากนั้นเป็นศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 2 เช่น ศาสนาคริสต์ อิสลาม

-  วัด  มีจำนวน 141 วัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 103 วัด ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 38 วัด

- ที่พักสงฆ์ 38 แห่ง

- โบสถ์โปแตสแตนท์ 5 แห่ง

- โบสถ์คาทอลิก 1 แห่ง

- ศาลเจ้า 3 แห่ง

- โบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากร 2 แห่ง

- ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นที่อำเภอพาน 1 แห่ง

- สนามกีฬาอำเภอพาน 1 แห่ง

- ศูนย์ส่งเสริมพลานามัยตำบล   4 แห่ง อำเภอ 1 แห่ง

- สภาวัฒนธรรมอำเภอ  1 แห่ง สภาวัฒนธรรมตำบล 15 แห่ง

โบราณสถานที่สำคัญ พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมรุ่ง พระธาตุสามดวง  พระธาตุเจริญเมือง พระธาตุผาเรือ พระธาตุขวยปู พระธาตุแก้วทันใจ พระธาตุดงมีชัย พระธาตุกู่แก้ว พระบาทตากผ้า พระกัป พระธาตุก่ำพร้าวัวทอง เวียงปู่ย่า(คูคันดิน) เวียงอ้อย(คูเมือง) เจดีย์สะดือเมือง เวียงหวาย(คูเมือง) เจดีย์กู่เต้า พระกร๋าย(พระธาตุช้างหิน) เมืองแจ่พราน (คูคันดิน)  เจดีย์กู่สูง โขงฤาษี(ซุ้มประตู) เจดีย์สันกู่ เวียงแช่ (คูคันดิน) เวียงหวาย ถ้ำพระนิคม

 

ด้านสาธารณสุข   

มีสถานพยาบาลแผนปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุข 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 20 แห่ง  สถานพยาบาลของเอกชน ได้แก่ คลินิกเวชกรรม 5 แห่ง คลินิกทันตกรรม 2 แห่ง  คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 13 แห่ง  คลินิกเทคนิคการแพทย์ 1 แห่ง และคลินิกแพทย์แผนไทย 2 แห่ง

 

ข้อมูล จปฐ.และ กชช.2 ค.

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.) ปี 2559 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 33,656 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล  จำนวน 1,320 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 34,976 ครัวเรือน ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 73,858 บาท

การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน/ชุมชน (กชช.2 ค.) ปี 2559 จำนวน 231 หมู่บ้าน  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง (ล้าหลัง) ไม่มี หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสอง (ปานกลาง) จำนวน 44 หมู่บ้าน  และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสาม (ก้าวหน้า) จำนวน 187 หมู่บ้าน

 

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อำเภอพานมีพื้นที่ทั้งหมด 639,375 ไร่ (1,023 ตร.กม.)   มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งหมด 233,125 ไร่ อยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งขวาป่าแม่ส้านและป่าแม่ใจ  (อุทยานแห่งชาติดอยหลวง)จำนวน 136,500 ไร่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยต้นยางและป่าห้วยแม่แก้ว จำนวน 50,000 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปืม แม่พุง  จำนวน 46,625  ไร่

มีระบบชลประทานแม่ลาว เป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา  ส่งน้ำสูงสุด 26.317 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำให้กับพื้นที่บางส่วนในเขต ต.ธารทอง, ทรายขาว, เจริญเมือง, สันติสุข, สันมะเค็ด, สันกลาง, ดอยงาม, ป่าหุ่ง, เมืองพาน, หัวง้ม, ม่วงคำ, แม่เย็น, ทานตะวัน รวมพื้นที่ส่งน้ำประมาณ 112,311.02 ไร่

อำเภอพานมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1 (พหลโยธิน) และถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1126 เป็นเส้นทางหลัก

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  ได้แก่  วัดพระธาตุจอมแว่ วัดพระธาตุสามดวง น้ำตกปูแกง (อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง) บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาว ถ้ำผาโขงหรือถ้ำน้ำลอด ถ้ำผายาว  หนองถ้ำ หนองผา

ศาลเจ้าจี้กงหน่ำพิ้งฮง อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นต้น

 

ข้อมูลด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

จำแนกสถานะหมู่บ้านด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ประเภท ก. จำนวน 215 หมู่บ้าน

ประเภท ข. จำนวน  7 หมู่บ้าน

ประเภท ค. จำนวน  6 หมู่บ้าน

ประเภท ง. จำนวน  6 หมู่บ้าน

หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 หมู่บ้าน (ข้อมูลปี 2559)

 1. บ้านน้ำลัด  หมู่ที่ 3 ตำบลธารทอง  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 2. บ้านจำคาวตอง  หมู่ที่ 2 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 3. บ้านทุ่งทองกวาว  หมู่ที่ 17 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 4. บ้านเจริญเมือง  หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 5. บ้านสันผักแคใหม่  หมู่ที่ 14 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 6. บ้านป่าฮ่างงาม  หมู่ที่ 3 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 7. บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 8. บ้านดงเวียง  หมู่ที่ 8 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 9. บ้านท่าดีหมี  หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 10. บ้านโป่งแดงใหม่  หมู่ที่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 11. บ้านแม่คาวดวงดี หมู่ที่ 15 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 12. บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 13. บ้านป่าบง หมู่ที่ 9 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย
 14. บ้านโป่งทะลาย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย (บ้านต้นกล้า)