ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เปิดอ่าน 215


ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย หมู่ที่ 9 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย