กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านดงเจริญ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปิดอ่าน 375


ตั้งอยู่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของนายพิเชษฐ์ ปันจี ผู้ใหญ่บ้าน, อบต.หัวง้ม และสำนักงานปศุสัตว์อ.พาน ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือขึ้น มีแนวคิดเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม มุ่งเน้นการพึ่งตนเอง โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ อยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 086-1818799